Circulaire evenementen, de gemeente als aanjager

28 februari 2021

Nederland is in kleine stapjes (we zijn pas net begonnen) op weg naar een kringloop economie, waarin we circulair ondernemen, anticiperen op een wereld waarin we afval zien als grondstof en bij voorkeur ook nog op basis van biobased materialen. Om de overheidsdoelstelling van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren worden momenteel overal in het land gemeente medewerkers (bij)geschoold om bij te dragen aan deze ingrijpende transitie.

Spilpositie
Gemeenten nemen door hun positie dicht op de burgers en bedrijven een spilpositie in als het gaat om het vorm geven van deze nieuwe restafvalvrije maatschappij. Aangezien het al de ambitie is om in 2050 een volledige circulaire economie te realiseren is het zaak om niet alleen vaart te maken met het integreren van de circulaire economie in gemeentebeleid, maar dit ook in de volle breedte aan te pakken. De opdracht is om zo snel mogelijk te starten met het tegengaan van de grondstoffen schaarste en de CO2 uitstoot binnen uw gemeente te verminderen.

Bereik
Een groeiend aantal gemeenten is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beleid en uitvoeringsprogramma’s rondom circulariteit, de focus ligt hierbij over het algemeen op bedrijven en woningbouw binnen de gemeente.
Vanwege de zichtbaarheid, het grote bereik, de milieu impact en de bijdrage aan het imago van gemeenten vinden wij  het een gemiste kans dat evenementen en festivals veelal worden overgeslagen in deze plannen. Wij pleiten er dan ook voor dat gemeenten juist met festivals en evenementen aan de slag gaan in relatie met circulariteit en afvalvraagstukken.
Enerzijds omdat een festival feitelijk een tijdelijk minimaatschappij is waarbinnen in korte tijd veel uitgeprobeerd kan worden. Anderzijds omdat de hoeveelheid geproduceerd plastic afval en restafval vraagt om een nieuwe benadering en uitvoering.

Plastic onderzocht
In twee recent verschenen onderzoeken (van Stichting Green Stages en The LCA Centre) komt duidelijk naar voren dat het probleem met de plastic drinkbekers, die na een kort gebruik overwegend op de grond belanden om vervolgens afgevoerd en verbrand te worden, op te lossen is en dat het circulair maken van specifieke afstromen op festivals een haalbare kaart is. Het anders inrichten van de drankuitgifte en afvalafhandeling in combinatie met een retoursysteem is de basis van deze transitie. Een belangrijke constatering die momenteel nog maar bij een beperkt aantal organisatoren bekend is, laat staan geïmplementeerd.
Hier kunnen gemeenten hun bestaande relatie met evenementenorganisatoren verandering in brengen. Door enerzijds concrete eisen aan de organisatoren van evenementen en festivals te gaan stellen rondom het circulair maken van hun afvalstroom en het gebruik van plastic bekers, anderzijds door hen te informeren en ondersteunen bij het implementeren van de ingrijpende wijziging in hun organisatie. Hoe je dat doet? De snelste weg naar duurzaam evenementenbeleid begint wat ons betreft met het vergaren van kennis binnen het gemeentelijk apparaat.

Workshop
Herkent u zich in het bovenstaande? Heeft behoefte aan verdiepen in de implementatie van duurzaamheid en circulariteit op festivals en evenementen binnen uw gemeente? In de workshop: Introductie richtlijn duurzaam evenementenbeleid komt het onderwerp onder andere circulariteit uitgebreid aanbod. De tweedaagse online workshop richt zich specifiek op beleidsmedewerkers en medewerkers vergunningverlening van gemeenten en vindt in tweedagdelen plaats op 13 en 20 april. Meer informatie via hier.

Link naar rapport Good Cup, Bad Cup

Link naar rapport A study of the waste-free cup systems at events