Csrd

CSRD: van hoepeltje naar het creëren van toegevoegde waarde

22 April 2024

CSRD: van hoepeltje naar het creëren van toegevoegde waarde

De CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) is een wettelijke verplichting voor bedrijven om een duurzaamheidsverslag op te stellen. Hoe dit verslag er inhoudelijk uit moet zien mogen bedrijven niet meer volledig zelf bepalen, maar wordt bepaald aan de hand vastgelegde standaarden op het gebied van Milieu, Sociale Aspecten en Goed Bestuur. De CSRD verplichting geldt o.a. voor bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro en/of meer dan 250 medewerkers. De meeste bedrijven moeten hun eerste duurzaamheidsverslag opstellen in 2026 met informatie over het boekjaar 2025.

De implementatie van de CSRD wordt door veel bedrijven bij de start gezien als een verplicht hoepeltje waar je doorheen moet springen en als tijdrovende administratieve last. De implementatie van de CSRD is inderdaad een arbeidsintensieve exercitie, maar biedt bedrijven ook vele voordelen om duurzaamheid nog kwalitatiever in de organisatie te verankeren. Recentelijk is onze adviseur Sander Verschuren in opdracht van WestCord Hotels gestart met de CSRD implementatie en deelt hij in dit artikel de voordelen van de CSRD aan de hand van het onderstaande 7-stappenplan.

Stap 1 Samenstellen Green Team
Voordeel 1: de CSRD zorgt voor betrokkenheid van je hele organisatie.
Start met het samenstellen van een Green Team met medewerkers vanuit verschillende afdelingen.  De CSRD thema’s raken de gehele organisatie. Belangrijke afdelingen zijn o.a. Inkoop, HR, Facilitair, Directie, Finance en Marketing & Communicatie. Binnen WestCord Hotels komen we maandelijks met het Green Team bijeen om de stappen 2 t/m 7 te doorlopen.

Stap 2 Stakeholdersanalyse
Voordeel 2: de CSRD zorgt dat organisaties beter inzicht krijgen in de belangen en behoefte vanuit stakeholders.
Het doel van een stakeholderanalyse is het identificeren van belanghebbenden en de relaties tussen belanghebbenden en hun behoeften om zodoende de waardeketen van de organisatie in kaart te brengen. De stakeholders (kunnen) worden betrokken bij stap 3 t/m 7.

Stap 3 Materialiteitsanalyse
Voordeel 3: Als organisatie ga je je binnen de CSRD  focussen op de thema’s die echt van belang zijn en minder-belangrijke thema’s blijven (in eerste instantie) buiten schot.
De dubbele materialiteitsanalyse staat centraal in de CSRD. Door voor alle thema’s te bepalen wat de financiële en maatschappelijke impacts, risico’s en kansen zijn en hier scores aan te koppelen, krijgt de organisatie inzicht in welke CSRD thema’s relevant zijn en waarop uiteindelijk gerapporteerd moet worden.

Stap 4 GAP analyse
Voordeel 4: Als organisatie krijg je jaarlijks inzicht in de stand van zaken op alle materiële thema’s.
Op alle thema’s die na de materialiteitsanalyse als relevant zijn bestempeld, dient jaarlijks te worden bepaald of er al beleid is rondom dit thema, welke acties al zijn uitgevoerd, of er al doelstellingen zijn geformuleerd en of de voortgang van deze doelstellingen al wordt gemeten en gemonitord.

Stap 5 Roadmap
Voordeel 5: De CSRD zorgt voor een jaarlijkse herijking van het ambitieniveau en review van het duurzaamheidsbeleid.
Op alle thema’s waar nog geen (of niet volledig) beleid, doelstellingen, meetpunten of activiteiten voor zijn opgesteld, bepaalt het Green Team via een roadmap hoe ze hier aan willen gaan voldoen. In de roadmap staat o.a. aangeven wat het ambitieniveau per thema wordt, hoe de informatieverzameling gaat plaatsvinden en wie vanuit de werkgroep hier verantwoordelijk voor wordt.

Stap 6 Data verzameling
Voordeel 6: Het monitoren van de voortgang werkt als een dashboardfunctie, zodat op elk moment van het jaar inzicht verkregen kan worden in de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen.
Om de voortgang van de roadmap te monitoren moet data worden verzameld zodat inzicht wordt gekregen in hoeverre de doelstellingen al zijn behaald.

Stap 7 Rapportage
Voordeel 7: de inhoud van de duurzaamheidsrapportage is betrouwbaar (en blijft ver weg van GreenWashing) omdat er gewerkt is volgens vastgestelde standaarden en de rapportage door een externe accountant is goedgekeurd. 
Op basis van de verzamelde data wordt een rapportage opgesteld. Deze moet worden goedgekeurd door de accountant en wordt openbaar gepubliceerd.. 

Samengevat zorgt de implementatie van de CSRD voor een kwalitatieve inbedding van duurzaamheid binnen de organisatie, zorgt het voor meer betrokkenheid van de gehele organisatie en de externe stakeholders en produceer je uiteindelijk als organisatie een betrouwbare, onafhankelijk vastgestelde duurzaamheidsrapportage.

Overige tips voordat je aan de CSRD implementatie begint:

  • Gebruik een softwaretool. Dit bespaart veel tijd en zorgt ervoor dat je het traject zorgvuldig en kwalitatief doorloopt. Bij de CSRD implementatie bij WestCord Hotels werken we naar tevredenheid samen met Ecocharting.
  • Stel tijdens de implementatie een audit trail op waarin je de voortgang van het proces beschrijft en laat je accountant na diverse stappen een pre-audit doen. Zo zorg je voor een transparant proces.
  • Begin op tijd! Indien je moet rapporteren in 2026 over het kalenderjaar 2025, zorg dan dat uiterlijk 1 januari 2025 alle datapunten gereed staan om de monitoring te starten (stap 6). Stappen 1 t/m 5 moeten dan in 2024 worden doorlopen. Hiervoor is minimaal 6 maanden de tijd nodig.

Neem voor meer informatie over de CSRD contact op met sander@greenleisure.nl